Search Boats for Sale
Advertisement

Faering 600

£5,990 Listed price: €6,950

Presented For Sale By:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Netherlands
+31 (0)515 560410

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Make Faering
Model 600
Year 2022
Condition New
Price €6,950
Type Sail
Class Sloop
Length 19 ft / 5.79 m
Fuel Type Other
Hull Material Wood
Location Hippolytushoef, Netherlands
Tax Status Tax Not Paid
Beam 5 ft 10 in / 1.77 m
Max Draft 0 ft 8 in / 0.2 m
Keel Type Other
Engine Make Minn Kota
Engine Model Endura Max 55
Fuel Type Other
Engine Year 2011
Inside Equipment
  • Battery charger
Hull Shape Other

Description

De færing is een Noorse houten roeiboot die soms een steunzeiltje heeft. Het scheepstype staat sinds 2016 op de UNESCO lijst van immaterieel erfgoed.

De færing.
De færing is een Noorse houten roeiboot die soms een steunzeiltje (spriettuig) heeft. Het scheepstype staat sinds
2016 op de UNESCO lijst van immaterieel erfgoed en behoort tot het Noors cultureel erfgoed.

De oorsprong van het model gaat zeker terug tot de 9e eeuw. In het model kan
je nog het vikingschip herkennen. In het woord færing zit het Noorse woord voor 'vier': het heeft 4
roeiriemen.

Er zijn ook grotere exemplaren van de færing: de seksæring, åttæring en tiæring hebben respectievelijk 6, 8 en 10
roeiriemen.
De kielbalk is meestal van eiken, de gangen zijn van grenen en zijn overnaads met klinknagels aan elkaar bevestigd.

De schepen zijn ongeveer 6 m lang en opgebouwd uit 3, 4 of 5 gangen.
In de fjorden tussen Stavanger en Trondheim worden ze nog steeds gemaakt, ieder met zijn eigen kenmerken.
Deze færing is van 2007 tot en met 2011 op Wieringen gebouwd aan de hand van het lijnenplan van het Hardanger
fartøyvernsenter, een scheepvaartmuseum dat een aanrader is en waar jaarlijks nog vele færings worden gemaakt.
Verder is veel informatie opgedaan tijdens vakanties (die vanaf dat moment door ons ook wel 'studiereizen' werden genoemd) langs diverse
werfjes langs de Noorse kust. Onder andere: - Hardanger fartøyvernsenter in Norheimsund (www.fartoyvern.no).
- In Os de Oselvarverkstaden(www.oselvarverkstaden .no).
- De werkplaats van Magne Fauskanger op het eiland Tysnesøy.
Het hout is aangeschaft bij Houtzagerij & Houthandel 'De Zeewering' van Henk Zwering in Pingjum (bestaat niet meer) en Houtzagerij Twickel (www.houtzagerijtwickel.nl).
Tijdens de bouw waren de adviezen van Kees Hos en Magne Fauskanger zeer waardevol.
Omdat in Nederland weinig geschikt hout beschikbaar is, zijn er concessies gedaan.

In Noorwegen worden de spanten gemaakt van
krommers, hout dat krom gegroeid is en daardoor veel sterker is dan spanten die uit een plaat hout gezaagd zouden zijn.

In plaats van krommers zijn de spanten van deze færing gemaakt uit dunnere stroken hout die in een stoomkist zijn gebogen en vervolgens aan elkaar zijn gelijmd.
De puntstukken, de getordeerde eerste gangen, zijn warm gestookte planken.

Dit is een techniek die ook bij de bouw van Botters, Aken en het Wieringer Skuutje is gebruikt.
Nadat de bouw was afgerond is een boek verschenen dat van grote hulp zou zijn geweest als het 10 jaar eerder was verschenen.

Het is geschreven door de scheepstimmerman Peter Helland-Hansen van het Hardanger fartøyvernsenter in Norheimsund: 'Strandebarmaren, småbåtbygging | Hardanger'.

De Faering staat op een mooie gegalvaniseerde kanteltrailer van het Nederlandse merk Damco.

Compleet met een eletromotor op 12 volt van Minn Kota met tractie accu en druppellader.

Ook een afdekzeil ontbreekt niet.

Alle informatie en fotos van de bouw kunt u vinden op onderstaande link:

https://photos.app.goo.gl/uqj18CiYkZ9Cg99J9

 

Veiligheid

  • ESP: 6950

Uitrusting

  • Acculader

Motor

  • MotorType: Endura Max 55

Omschrijving Engels

The færing is a Norwegian wooden rowing boat that sometimes has a support sail. The boat type has been on the UNESCO list of intangible heritage since

The færing.
The færing is a Norwegian wooden rowing boat that sometimes has a support sail (sprit gear). The boat type has been on the
2016 on the UNESCO list of intangible heritage and is part of the Norwegian cultural heritage.

The origin of the model certainly dates back to the 9th century. In the model you can
you can still recognize the viking ship. The word færing contains the Norwegian word for "four": it has 4
oars.

There are also larger copies of the færing: the seksæring, åttæring and tiæring have 6, 8 and 10
oars.
The keel beam is usually made of oak, the strakes are made of pine and are attached to each other by rivets.

The vessels are about 6 m long and constructed of 3, 4 or 5 strakes.
They are still made in the fjords between Stavanger and Trondheim, each with its own characteristics.
This færing was built from 2007 to 2011 on Wieringen based on the line plan of the Hardanger
fartøyvernsenter, a maritime museum which is highly recommended and where many færings are still made annually.
Furthermore, much information was gained during vacations (which from then on were also called 'study trips' by us) along various
shipyards along the Norwegian coast. Among others: - Hardanger fartøyvernsenter in Norheimsund (www.fartoyvern.no).
- In Os the Oselvarverkstaden(www.oselvarverkstaden .no).
- Magne Fauskanger's workshop on the island of Tysnesøy.
The wood was purchased from Houtzagerij & Houthandel 'De Zeewering' of Henk Zwering in Pingjum (no longer exists) and Houtzagerij Twickel (www.houtzagerijtwickel.nl).
During construction, the advice of Kees Hos and Magne Fauskanger was very valuable.
Because little suitable wood is available in the Netherlands, concessions were made.

In Norway the trusses are made of
In Norway, trusses are made of warps, wood that has grown crooked and is therefore much stronger than trusses that would have been sawn from a sheet of wood.

Instead of warblers, the trusses of this færing are made of thinner strips of wood bent in a steam box and then glued together.
The point pieces, the twisted first strakes, are hot-fired planks.

This is a technique that was also used in the construction of Botters, Aachen and the Wieringer Skuutje.
After the construction was completed, a book was published that would have been of great help if it had been published 10 years earlier.

It was written by the ship's carpenter Peter Helland-Hansen of the Hardanger fartøyvernsenter in Norheimsund: 'Strandebarmaren, småbåtbygging | Hardanger'.

The Faering is on a beautiful galvanized tilt trailer of the Dutch brand Damco.

Complete with an eletromotor on 12 volt from Minn Kota with traction battery and trickle charger.

Also a tarpaulin is not missing.

All information and pictures of the construction can be found on the link below:

https://photos.app.goo.gl/uqj18CiYkZ9Cg99J9

Omschrijving Duits

Der Færing ist ein norwegisches Ruderboot aus Holz, das manchmal ein Stützsegel hat. Der Bootstyp steht seit 2016 auf der Liste des immateriellen Kult

Der Færing.
Der Færing ist ein norwegisches Ruderboot aus Holz, das manchmal ein Stützsegel (Sprit) hat. Der Bootstyp wurde von der UNESCO in die Liste der
2016 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen und gehört zum norwegischen Kulturerbe.

Der Ursprung des Modells geht sicherlich auf das 9. Im Modell können Sie
Auf dem Modell ist das Wikingerschiff noch zu erkennen. Das Wort færing enthält das norwegische Wort für "vier": Es hat 4
Ruder.

Es gibt auch größere Versionen des Færings: der Seksæring, der åttæring und der Tiæring haben jeweils 6, 8 und 10 Ruder.
Ruder.
Der Kielbalken ist in der Regel aus Eichenholz, die Spanten sind aus Kiefernholz und werden mit Nieten miteinander verbunden.

Die Boote sind etwa 6 m lang und bestehen aus 3, 4 oder 5 Spieren.
Sie werden immer noch in den Fjorden zwischen Stavanger und Trondheim hergestellt, jedes mit seinen eigenen Merkmalen.
Dieser Færing wurde von 2007 bis 2011 auf Wieringen gebaut, basierend auf dem Linienplan des Hardanger
fartøyvernsenter, ein sehr empfehlenswertes Schifffahrtsmuseum, in dem jedes Jahr noch viele Fähren hergestellt werden.
Darüber hinaus wurden viele Informationen während der Ferien (die wir fortan auch als "Studienreisen" bezeichneten) an verschiedenen Orten gesammelt.
Werften entlang der norwegischen Küste. Unter anderem: - Hardanger fartøyvernsenter in Norheimsund (www.fartoyvern.no).
- In Os der Oselvarverkstaden (www.oselvarverkstaden .no).
- Die Werkstatt von Magne Fauskanger auf der Insel Tysnesøy.
Das Holz wurde von der Houtzagerij & Houthandel 'De Zeewering' von Henk Zwering in Pingjum (existiert nicht mehr) und der Houtzagerij Twickel (www.houtzagerijtwickel.nl) gekauft.
Während des Baus waren die Ratschläge von Kees Hos und Magne Fauskanger sehr wertvoll.
Da es in den Niederlanden nur wenig geeignetes Holz gibt, wurden Zugeständnisse gemacht.

In Norwegen werden die Traversen hergestellt aus
In Norwegen werden Fachwerkbinder aus Kettfäden hergestellt, d. h. aus krumm gewachsenem Holz, das viel stabiler ist als Fachwerkbinder, die aus einem Stück Holz gesägt wurden.

Anstelle von Kettfäden bestehen die Rahmen dieses Færings aus dünneren Holzstreifen, die in einer Dampfkiste gebogen und dann zusammengeleimt wurden.
Die Spitzenstücke, die verdrehten ersten Spanten, sind heiß gebrannte Bretter.

Eine Technik, die auch beim Bau von Botters, Aken und dem Wieringer Skuutje angewandt wurde.
Nach Abschluss der Bauarbeiten wurde ein Buch veröffentlicht, das eine große Hilfe gewesen wäre, wenn es 10 Jahre früher erschienen wäre.

Es wurde von dem Schiffszimmermann Peter Helland-Hansen vom Hardanger fartøyvernsenter in Norheimsund geschrieben: "Strandebarmaren, småbåtbygging | Hardanger".

Der Faering steht auf einem schönen verzinkten Kippanhänger der niederländischen Marke Damco.

Komplett mit einem 12-Volt-Elektromotor von Minn Kota mit Traktionsbatterie und Erhaltungsladegerät.

Auch eine Plane fehlt nicht.

Alle Informationen und Bilder zum Bau finden Sie unter dem unten stehenden Link:

https://photos.app.goo.gl/uqj18CiYkZ9Cg99J9

Show More…

Presented For Sale By:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Netherlands
+31 (0)515 560410

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Presented For Sale By:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Netherlands
+31 (0)515 560410

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Services

Advertisement
X